Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Vores målsætning

Holmegårdsparken skal tilbyde pleje, omsorg og behandling, som i størst muligt omfang imødekommer beboernes behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Beboeren skal kunne leve en tryg og meningsfyldt tilværelse med maksimal frihed og med størst mulig forudsætning for selvudfoldelse og bevarelse af egen identitet.

Desuden skal Holmegårdsparken tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab og være et godt arbejdssted for de ansatte.

Vi arbejder for "Det gode liv i Holmegårdsparken", et liv, hvor den enkeltes behov for pleje og omsorg imødekommes så godt som overhovedet muligt - i videst muligt omfang i et optimalt samarbejde med de pårørende.

Det gode liv hos os skal være kendetegnet ved:

 • Respektfuld og omsorgsfuld omgang med beboerne.
 • Individuel pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie.
 • Hjælp til altid at fremtræde velsoigneret.
 • Sund afvekslende kost, smukt anrettet og afpasset den enkelte.
 • Aktiviteter der tilstræber at stimulere og bevare og vedligeholde personlige resurser.
 • Oplevelser, der er med til at gøre dagligdagen varieret.
 • Smukke omgivelser.
 • En værdig livsafslutning.

 

Samarbejdet med de pårørende er kendetegnet ved:

 • Gensidig respekt
 • Afklaring af gensidige forventninger
 • Højt informationsniveau
 • Gode muligheder for fælles oplevelser for beboere og pårørende
 • Åbenhed for forslag og konstruktiv kritik.

Mål og værdier

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for ”Det gode liv i Holmegårdsparken”.

Forudsætningen for det gode liv Holmegårdsparken er, at alle arbejder for målsætningen og det tværfaglige samarbejde.

Det gode liv i Holmegårdsparken påvirkes og understøttes af mål for organisationen, ledelsen, medarbejderne samt de til enhver tid gældende love, retningslinjer, budget mv.

Holmegårdsparkens mission

Holmegårdsparken skal tilbyde pleje, omsorg og behandling, som i størst muligt omfang imødekommer beboernes behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt.

Beboeren skal kunne leve en tryg og meningsfyldt tilværelse med maksimal frihed og med størst mulig forudsætning for selvudfoldelse og bevarelse af egen identitet.

Desuden skal Holmegårdsparken tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab og være et godt arbejdssted for de ansatte.

Organisering af arbejdet både internt og eksternt skal understøtte "Det gode liv i Holmegårdsparken".

Mål for organisationen

Holmegårdsparken er kendetegnet ved at:

 • være en professionelt og ansvarligt ledet virksomhed
 • være en rummelig arbejdsplads, som i videst muligt omfang tager hensyn til den enkelte medarbejder
 • samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er respektfuldt og åbent
 • vi prioriterer høj kvalitet i opgavernes løsning
 • vi prioriterer det psykiske arbejdsmiljø højt
 • vi lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde
 • vi prioriterer faglig og personlig udvikling højt
 • vi lægger vægt på åbenhed og anerkendende dialog
 • vi rekrutterer og fastholder kompetente medarbejdere
 • vi, såfremt et ansættelsesforhold må ophøre, sikrer at det gøres på et sagligt grundlag
 • vi tør gå nye veje, afprøve ideer og alternative måder at organisere os på.

Mål for ledelse

Ledelse er at opnå resultater gennem andre. Ledelse i Holmegårdsparken tager udgangspunkt i at tilfredsstille menneskets grundlæggende behov for at blive set, hørt, mødt, forstået, respekteret, responderet på, være anerkendt og betydningsfuld.

Afdelingslederne i Holmegårdsparken har ansvaret for det faglige, personalemæssige og økonomiske område i egen afdeling døgnet rundt samt egen afdelings integration i hele Holmegårdsparken.

Lederne har desuden ansvar for at skabe rammer for trivsel, tryghed og tolerance i egen afdeling samt i hele huset.

Dette opnås ved at lederen:

 • har viden om den enkelte beboer og dennes behov
 • er synlig i alle vagter
 • er opmærksom på og anvender medarbejdernes individuelle kompetencer i forhold til beboere og afdelingsrelaterede opgaver
 • anerkender den enkelte medarbejders indsats og yder relevant supervision
 • arbejder bevidst med at motivere medarbejderne til personlig og faglig udvikling
 • planægger under hensyn til helheden
 • uddelelgerer i videst muligt omfang relevante opgaver
 • skaber stabilitet
 • opstiller mål og opnår resultater i henhold til "Det gode liv i Holmegårdsparken"
 • udviser økonomisk ansvarlighed i forhold til eget og Holmegårdsparkens samlede budget
 • tager ansvar for egen personlige og faglige udvikling
 • er ansvarlig for, at hele ansættelsesforløbet for den enkelte medarbejder forløber på en saglig og ordentlig måde.

Mål for medarbejdere

At være den gode medarbejder indebærer at være bevidst om egen rolle og bidrage aktivt til "Det gode liv i Holmegårdsparken", det gode samarbejde og den gode dag. Medarbejdere i Holmegårdsparken tager udgangspunkt i at tilfredsstille egne og kollegers grundlæggende behov for at blive set, hørt, mødt, forstået, respekteret, responderet på, være anerkendt og betydningsfuld.

Medarbejdere har ansvaret for det faglige samspil i egen afdeling samt egen kollegial adfærd i hele Holmegårdsparken - og dermed også ansvar for at skabe rammer for trivsel, tryghed og tolerance i egen afdeling samt i hele huset.

Dette opnås ved at medarbejderen:

 • bidrager aktivt med handlinger i forhold til "Det gode liv i Holmegårdsaparken"
 • er positiv - og positivt indstillet overfor arbejdet
 • udviser omsorg og interesse for kolleger
 • er empatisk og gør sit bedste
 • har forståelse for arbejdsområder/-metoder, og bruger egne og andres ressourcer
 • er synlig i afdelingen: hjælper og kommunikerer med alle
 • har et højt informationsniveau og overholder aftaler
 • deler viden, udviser initiativ og kommer med nye ideer
 • udviser loyalitet overfor fællesskabet og respekterer forskelligheder
 • kender de fælles mål om det gode og værdige liv for beboere
 • er høflig - vi taler pænt, og hilser på beboere og pårørende
 • er med til at vi får set, hørt og anerkendt hinanden dagligt - fagligt og personligt
 • bidrager til en god ånd og stemning i afdelingen og Holmegårdsparken
 • ved, man først er færdig når alle er færdige: vi løfter i flok - alle hjælper alle
 • får arbejdet til at glide: hjælper bl.a. i køkkenet med mad og opvask
 • giver ros, opmuntring og skulderklap.

Love, retningslinier, den aktuelle lands- og kommunalpolitik og overenskomster

Holmegårdsparken arbejder med respekt for:

 • Gentofte Kommunes politik og driftsoverenskomst
 • det af Gentofte Kommune udstukne budget
 • de af Sundhedsstyrelsen udstuktne retningslinier
 • Funktionærloven og faglige overenskomster
 • Serviceloven
 • Sundhedsloven
 • Arbejdsmiljø
 • Loven om patienters retsstilling
 • Sundhedsstyrelsens retningslinier for dokumentation
 • gældende overenskomster for samtlige faggrupper
 • sygeplejefaglige optegnelser

  • medicinadministration og -håndtering
  • beboerens retsstilling.

 

   

Holmegårdsparkens målsætninger - som pdf-fil